A A A

 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงพื้นที่      แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร ระยะที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ ราคากลาง 2,555,100.-บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ดังรายละเอียดต่อไปนี

 

รายละเอียดการประกาศสอบราคาจ้างดังนี้

  กำหนดดูสถานที่เเละรับฟังคำชี้เเจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งเเต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ไปพร้อมกัน ณ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วข.หาดใหญ่

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ เเละประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559  ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่

  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 ธันวาคม 2559  ตั้งเเต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ (ห้อง ภ.1105) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-7428-8824-6 เเละ 0-7421-8504 หรือทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th หรือเว็บไซด์ http://gprocurement.go.th ในวันเเละเวลาราชการ