A A A

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 9/2560 รายการ ชุดเครื่องมือเพื่อการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 2,600,000.-บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ เเละประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. 

  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ตั้งเเต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ เอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 9 - 21 พฤศจกิายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-7428-8824-6 ในวันเเละเวลาราชการ หรือทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th