A A A

 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครั้งที่ 8/2560 รายการ ชุดกระจายสัญญาณภาพความละเอียดสูงจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด  ราคากลาง 525,000.-บาท (ห้าเเสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

 รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้

  กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ เเละประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ หน่วยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. 

  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ตั้งเเต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.หาดใหญ่ 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ เอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-7428-8824-6 ในวันเเละเวลาราชการ หรือทางเว็บไซด์ www.pharmacy.psu.ac.th