A A A

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ทดสอบสภาวะความคงตัวของยาเเละเภสัชภัณฑ์ จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

    ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท คอนเวอร์เเซนต์ เทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศเเนบท้าย