A A A

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ทดสอบสภาวะความคงตัวของยาเเละเภสัชภัณฑ์จำนวน 1 ตู้ วงเงินในการจัดซื้อ 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาจากสมุนไพรในภาคใต้ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้ทดสอบสภาวะความคงตัวของยาเเละเภสัชภัณฑ์จำนวน 1 ตู้ วงเงินในการจัดซื้อ 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

     เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 เเละหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเเละการคำนวณราคา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเผยแพร่ราคากลางเเละใบประมาณราคากลาง ดังนี้

เอกสารเเนบท้าย