A A A

     ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติงบประมาณ งบเงินรายได้ งบดำเนินงาน ประเภทค่าวัสดุ งานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

     1. ผงขมิ้นชัน  จำนวน 500 กิโลกรัม

     2. ผงฟ้าทะลายโจร จำนวน 300 กิโลกรัม

     3. ผงเถาวัลย์เปรียง จำนวน 300 กิโลกรัม 

วงเงินในการจัดซื้อ 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

     เพื่อให้การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 เเละหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน 2556 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางเเละการคำนวณราคา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเผยแพร่ราคากลางเเละใบประมาณราคากลาง ดังนี้

เอกสารเเนบท้าย