A A A

ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ ตามประกาศฯ เลขที่ 2/2561 ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2561 นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีก โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1) สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 

2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี ถึงสามสิบห้าปีบริบูรณ์

3) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

4) เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

5) มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วุฒิ อัตราเงินเดือน

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)   อัตราเงินเดือน 6,300 บาท

- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวัน และเวลาราชการหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.personnel.psu.ac.th/fromper/form36.pdf หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ (074) 288802-3

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร จากเดิมหมดเขตรับสมัครวันที่ 19 มกราคม 2561 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2561  สำหรับรายละเอียดอื่นๆ คงเดิม

--------------------------------------------------

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

                     1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

                     2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                     3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                     4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

                     5) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

                     6) หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Job Description) (ผลัดดึก)

                     1) ดูแลการเข้า-ออก อาคารเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

                     2) รับผิดชอบเก็บรักษากุญแจรถ, กุญแจอาคาร ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

                     3) ให้บริการแนะนำผู้มาติดต่อราชการ

                     4) ตรวจดูแลความเรียบร้อยของอาคาร

                     5) ดูแลการใช้สถานที่นอกเวลาราชการ

                     6) รับ จดหมายพัสดุภัณฑ์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ นอกเวลาราชการ

                     7) จัดการจราจรภายในคระและบริเวณใกล้เคียง

                     8) เข้าระงับเหตุ แก้ไขสถานการณ์และให้ความเหลือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นในคณะและวิทยาเขตหาดใหญ่

                     9) ให้ดำเนินการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า เช่น ท่อน้ำแตก ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น

                     10) บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

                     11) ให้มาปฏิบัติงานก่อนเวลา 15 นาที (ผลัดดึก)

                     12) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จัดการฯ มอบหมาย

วิธีการสอบคัดเลือก

-สอบสัมภาษณ์