A A A

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ – สกุล                            ผลการคัดเลือก(สอบได้)

        003                 นางสาวมัณฑนา บริพันธ์                  ลำดับที่ 1

        007                 นางสาวนิสริน หลำเก็ม                     ลำดับที่ 2   

        024                 นางสาวโสภิดา หิรัญวดี                    ลำดับที่ 3

ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ และจะได้เรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

แหล่งข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.074-28802-3