A A A

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช ม.อ. คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ – สกุล                            ผลการคัดเลือก(สอบได้)

         001                 นางสาวพัชราพร วิเศษสินธุ์               ลำดับที่ 1

         006                 นางสาวธนภรณ์ อุดมรัตน์                  ลำดับที่ 2

ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ และจะได้เรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

สอบถาม : โทร.074-288802-3