A A A

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 15/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ              ชื่อ – สกุล

        002                            นางสาวปัทมา แก้วพะวงศ์

        004                            นางสาวยุวดี ฤทธิสุนทร

        007                            นายอภิชัจ พัฒโน

        008                            นางสาวพิศสุดา เทียนเรือง

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561          สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                                                 ณ ห้องประชุมภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561         ประกาศผลคัดเลือก

สอบถามเพิ่มเติม : โทร.074-288802