A A A

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ นั้น

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่า นางสาวยุวดี ฤทธิสุนทร เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว มารายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะได้ดำเนินการต่อไป

โทร.074-288802