A A A

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฯ เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 และ ประกาศฯ เลขที่ 12/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตามรายชื่อ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ                                       ชื่อ-สกุล

        01                            นางสาวชวัลลักษณ์ ด้วงศรีทอง

        02                            นางสาวซอลีฮะห์ เจะเตะ

        03                            นางสาวนุชชิตา มุสิกะไชย

        04                            นางสาวเต็มสิริ ศิลประสพ

        05                            นางสาวชาลิตา แก้วชนะ

        06                            นางสาววันวิสาข์ ศรีโคต

        07                            นางสาวรัฐฐา บริสุทธิ์

        08                            นายภานุทัต อิสโม

        09                            นางสาวจุฑารัตน์ แท่นอ่อน

        010                          นางสาวปองนุช แถวแก้ว

        011                          นางสาวโสภิดา หิรัญวดี

        012                          นางสาวอุษาวดี มรรคถาวร

        013                          นายวุฒิ ริสกีสกุล

และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

                วันที่ 14 มีนาคม 2561

                     เวลา 09.00 – 11.00 น. (เวลาสอบ 2 ชม.)

                      - ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel (60 คะแนน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์

                      เวลา 13.30 – 16.30 น. (เวลาสอบ 3 ชม.)

                      - ทดสอบความรู้ด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (20 คะแนน)

                      - ทดสอบความรู้ด้านการเขียนโครงการ (20 คะแนน) และทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

(รวม  ณ ห้องบรรยาย ภ.1105 อาคารสุนาลินีฯ (อาคาร 1) คณะเภสัชศาสตร์

            วันที่ 21 - 26 มีนาคม 2561     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์