A A A

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาผู้ป่วยวิกฤต (Certificate in Critical Care)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
1. ชื่อหลักสูตร 
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate short course Training Program in Pharmaceutical Care
2. ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยวิกฤต)
ชื่อภาษาอังกฤษ Certificate in Pharmacy (Critical Care)

กำหนดการเปิดอบรม
เพื่อให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น การอบรมในแต่ละรอบรับผู้สมัครอบรมไม่เกิน 2 คนต่อ 1 รอบการอบรม ดังนี้

รอบการอบรมที่ ระยะเวลาการอบรม
1 2 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2563
2 5 พฤษภาคม – 28 สิงหาคม 2563
3 31 สิงหาคม – 30 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ผู้ที่จะเข้าอบรมควรมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นเภสัชกรประจำโรงพยาบาลของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
2. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และไม่เคยถูกลงโทษในคดีทางจรรยาบรรณในระยะเวลา 2 ปี ก่อนจะสมัครเข้ารับการอบรม
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
4. มีความสนใจในงานที่ทำและมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤต

 

เอกสารประกอบ

เอกสารหลักสูตร Critical Care

ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องรับรองหลักสูตรสาขาผู้ป่วยวิกฤต

ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตรสาขาผู้ป่วยวิกฤต