A A A

ขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 

สาขาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา (Certificate in Hematology Pharmacy) ปี 2565 - 2566


รอบที่ 2 พฤศจิกายน 2565-กุมภาพันธ์ 2566

รอบที่ 3 มิถุนายน 2566- กันยายน 2566

 

อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ 

ระยะเวลาการฝึกอบรมตามที่ผู้เข้าฝึกอบรมสะดวก

ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมินแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา)

สนใจติดต่อที่ 089-5991828 หรือ

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร