A A A

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชศาสตร์ และเพื่อเภสัชกรที่เป็นส่วนสำคัญในบุคคลากรทางการแพทย์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาสุขภาพของประชาชนทั่วไป


มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์

วิสัยทัศน์
   เป็นมูลนิธิที่เป็นที่ยอมรับของเภสัชกรทุกสาขาอาชีพในการช่วยสร้างวัฒนธรรมวิชาชีพ เภสัชกรรมให้เข้มแข็ง สามัคคี มีชีวิตชีวา ส่งเสริม ผลักดันให้วิชาชีพเภสัชกรรมมีความมั่นคง สง่างาม และเป็นกำลังสำคัญของสังคม

 

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร การจัดการ เพื่อพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าด้านเภสัช โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาและอาชีพแก่เภสัชกรทุกสาขา รวมทั้งให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีและมีความประพฤติดี
  2. ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าด้านเภสัชศาสตร์
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มเภสัชกรเพื่อให้เกิดความสามัคคี
  4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร เพื่อให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในวิชาชีพเภสัชศาสตร์ โดยประสานงานกับบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเภสัชศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำความรู้ ความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของบุคคล องค์กร และหน่วยงานดังกล่าวมาสร้างแรงกระตุ้น เปิดมุมมองและช่วยพัฒนางานด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น
  5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

Web Site: https://doctorkasem-foundation.org