A A A

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ PLE-CC1 ในรูปแบบของ E-Exam ของสภาเภสัชกรรม การสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC1)


รายละเอียดการสอบ

การสอบครั้งที่ 4/2567 (PLE-CC1) 

วันที่สอบ 6 - 7 กรกฏาคม 2567 

เวลาสอบ 14.00 - 17.00 น.  ห้องสอบ 6402 (อาคาร 6 ชั้น 4)

 

ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เข้าสอบ ณ สนามสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องมี iPad สำหรับการสอบ พร้อมลงโปรแกรม Exam Pod มาล่วงหน้า พร้อมทั้งนำเอกสารแสดงสิทธิ์และบัตรยืนยันตัวตนมาแสดงแก่กรรมการคุมสอบ 

2. ควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ iPad และรับรหัส Wifi สำหรับใช้ในการสอบ (ให้บริการบริเวณหน้าห้องสอบ) รวมถึงการทดสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3. อนุญาตให้นำปากกาลูกลื่นเข้าห้องสอบเพื่อใช้ในการเขียนหรือทดเลข

4. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำในระหว่างการสอบ เว้นแต่จะส่งคำตอบทั้งหมดแล้ว

 E Exam infographic

iPad checklist