A A A

 

plsc1 plsc2

บริการวิชาการที่ดำเนินงานโดยศูนย์บริการผลิตและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ได้แก่

1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • การวิเคราะห์หารปริมาณตัวยาสำคัญในเภสัชภัณฑ์ (%Labeled amount) และพิสูจน์เอกลักษณ์สาร
 • การทดสอบความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาสำคัญ (Uniformity of Dosage Units)
 • การทดสอบการละลาย (Dissolution Test)
 • การทดสอบการแตกกระจายตัว (Disintegration)
 • การทดสอบความคงตัว (Stability Test)
 • การให้บริการวิเคราะห์สมุนไพร ได้แก่ วิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพร ตาม Thai Herbal Pharmacopoeia หาปริมาณสารสำคัญของยาสมุนไพร การตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนักในยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร การตรวจหาสเตียรอยด์ หาปริมาณเชื้อรา แบคทีเรียในสมุนไพร บริการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร
 • การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ได้แก่ Microbial assay วิเคราะห์หา จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด โคลิฟอร์ม ยีสต์ และรา สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส ซาลโมเนลลา เป็นต้น
 • การให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง หาปริมาณความชื้น วัดขนาดอนุภาค Loss on drying
plsc3 plsc4 plsc5

2. การให้บริการศึกษาชีวสมมูลยา (Bioequivalence Study)

 • บริการศึกษาชีวสมมูลยา ที่ผลิตในประเทศเทียบกับยาต้นแบบ ด้วยทีมงานนักวิจัยที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และด้านการทดสอบทางคลินิก ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาชีวสมมูลระดับสากลในภูมิภาค เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพนตนเองทางด้านยาได้ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมระดับนโยบายของรัฐบาล ในโครงการหลักประกันสุขภาพดีถ้วนหน้า
bio1 bio2 bio3

3. การวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ เพื่อการผลิตยา และเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ

4. การให้บริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 • ได้แก่ HPLC, UV-Vis spectrophotometer, Infrared Spectroscopy, Dissolution appararus, Freeze dryer, Vacuum oven

5. เป็นหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

 • โดยความร่วมมือกับสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับกระบวนการผลิต มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

การขอใช้บริการ

 25975777 10155573647465379 691030152 n      25990684 10155573647460379 2065537956 n

บุคลากร

 25990644 10155573647435379 1551625295 n      25990839 10155573647455379 494555986 n

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://plsc.pharmacy.psu.ac.th