A A A

 

1. คำสั่งที่ 11/2560 แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2560
2. คำสั่งที่ 12/2560 แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผลงานผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
3. คำสั่งที่ 13/2560 แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 2/2560
4. คำสั่งที่ 14/2560 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
5. คำสั่งที่ 25/2560 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงและการเลื่อนเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (สำหรับผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ) แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
6. คำสั่งที่ 94/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของภาควิชาบริหารฯ
7. คำสั่งที่ 95/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของภาควิชาเภสัชเวทฯ
8. คำสั่งที่ 96/2560 คำสั่งแต่งตั้ง รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี และรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี
9. คำสั่งที่ 97/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
10. คำสั่งที่ 102/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของบุคลากรงานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน รอบการประเมิน 1/2561
11. คำสั่งที่ 103/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของบุคลากรงานบริหารและธุรการ รอบการประเมิน 1/2561
12. คำสั่งที่ 104/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของบุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการ รอบการประเมิน 1/2561
13. คำสั่งที่ 105/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของบุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม รอบการประเมิน 1/2561
14. คำสั่งที่ 112/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของบุคลากร ศบภ. สถานที่ผลิตยา ศูนย์สมุนไพรทักษิณ รอบการประเมิน 1/2561
15. คำสั่งที่ 131/2560 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินTOR ของบุคลากรสถานที่ผลิตยา รอบการประเมิน 1/2561