A A A

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษา 1/2565 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 มกราคม 2565


คำแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

     หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร มุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญขึ้นทั้งในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของระบบยาผ่านการทำงานในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยด้านชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ/การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และด้านการวิจัยในสาขา

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เริ่มเรียน 27 มิถุนายน 2565 เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

แผนการเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร
แผนการศึกษาที่เปิดรับ แผน ก แบบ ก2
ศึกษารายวิชา 18 หน่วยกิต และทำวิจัย 18 หน่วยกิต

จำนวนนักศึกษาที่รับ 12 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร: หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปีในด้านที่เกี่ยวกับระบบยาและสุขภาพ และ
 3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เอกสารประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขา

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (ข้าราชการ, พนักงานของรัฐ) จำนวน 1 ชุด โดยใช้แบบฟอร์ม “หนังสือ รับรองประสบการณ์ทำงาน” ในภาคผนวกของคู่มือการรับสมัครฯ

การสมัครเข้าศึกษา

สมัครทางอินเตอร์เน็ทที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/

กำหนดการสอบ

ทดสอบการเขียนโครงร่างวิจัย สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ โดยทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง

หนังสือที่แนะนำให้ใช้เตรียมตัวสอบ

หนังสือที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้สมัครต้องการทำวิจัย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

ติดต่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (คุณกุลธิดา ยงสุวรรณกุล)
  ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 0-7428-8907
  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.