A A A

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศภ. สิทธิโชค เดชานันท์ 


คณะเภสัชศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีและภูมิใจในความสามารถของ นศภ. สิทธิโชค เดชานันท์ นักศึกษาชั้นปีี่ 2 สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุน 2018-2019 Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ระดับประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สนับสนุนโดยสถานฑูตอเมริกันประจำประเทศไทยและมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (fulbright) ทั้งนี้ นศภ. สิทธิโชค จะได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา