A A A

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.พิรยา หนูจันทร์


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand : R2M 2018) ได้แก่ทีมสี่สหายผัดน้ำมันหอย นำเสนอผลงานวิจัย เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Teerapol

รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ

สมาชิกทีมประกอบด้วย

1.นายจิรพัฒน์ ถาวรรัตนโชติ คณะวิทยาการจัดการ
2.นายปิยมิตร ท้วมศรี คณะวิทยาศาสตร์
3.นางสาวพิรยา หนูจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์
4.นางสาวนลินภัสร์ โพธิ์น้อย คณะวิทยาศาสตร์

การแข่งขันนี้มีทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม จาก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยในครั้งนี้การจัดงานปีที่ 5 ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แม่ข่ายการบริหารจัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันระดับประเทศ ทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

rewards พรยา
พรยา 2 รปหม