A A A

ห้อง Self Learning คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

self3

 

        ห้อง Self Learning เป็นห้องที่จัดให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยภายในห้องจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น จำลองโต๊ะจ่ายยาจำลอง อุปกรณ์เครื่องแก้วในปฏิบัติการยาเตรียม และเคมีวิเคราะห์ หนังสือ textbook ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ภายในห้อง Self Learning จะประกอบไปด้วยห้องย่อยภายใน 3 ห้องซึ่งแต่ละห้องยังมีจอภาพสำหรับการนำเสนอโดยนักศึกษาสามารถฝึกทักษะการนำเสนอผลงานร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานห้อง Self Learning ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

self1 self2
self4 self5