A A A

ข่าวรับสมัครงาน

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ                     ชื่อ – สกุล

        001                            นางสาวพัชราพร วิเศษสินธุ์

        006                            นางสาวธนภรณ์ อุดมรัตน์

        007                            นางสาวลดาพรรณ โฆสิกะ

        008                            นางสาวพรรณทิพย์ จิตตะนัง

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561    สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                                         ณ ห้องประชุม 1105 อาคารสุนาลินีฯ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศผลคัดเลือก

ติดต่อ : โทร.074-288802

ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 6/2561 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ                     ชื่อ – สกุล

          003                                    นางสาวมัณฑนา บริพันธ์

          004                                    นางสาวนรีนวรัตน์ ศานติสุทธิกุล

          005                                    นางสาวศรัญญา บุญขวัญ

          007                                    นางสาวนิสริน หลำเก็บ

          017                                    นางฟารีดา สุวรรณชาตรี

          020                                    นางสาวกรรณิกา เรืองสุวรรณ

          022                                    นางสาวปานชนก ปานมณี

          024                                    นางสาวโสภิดา หิรัญวดี

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561     สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                                          ณ ห้องประชุม 1105 อาคารสุนาลินีฯ คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   ประกาศผลคัดเลือก

ติดต่อ : โทร.074-288802

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

2.ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา