A A A

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 

ผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี