A A A

ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาเภสัช ม.อ. คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ – สกุล                            ผลการคัดเลือก(สอบได้)

         001                 นางสาวพัชราพร วิเศษสินธุ์               ลำดับที่ 1

         006                 นางสาวธนภรณ์ อุดมรัตน์                  ลำดับที่ 2

ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ และจะได้เรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

สอบถาม : โทร.074-288802-3

 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ        ชื่อ – สกุล                            ผลการคัดเลือก(สอบได้)

        003                 นางสาวมัณฑนา บริพันธ์                  ลำดับที่ 1

        007                 นางสาวนิสริน หลำเก็ม                     ลำดับที่ 2   

        024                 นางสาวโสภิดา หิรัญวดี                    ลำดับที่ 3

ดังนั้น ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสละสิทธิ และจะได้เรียกผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป

แหล่งข้อมูล : หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.074-28802-3

 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฯ เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตามรายชื่อ ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ     ชื่อ-สกุล

 01                            นางสาวศศิกานต์ บุญจันทร์

 02                            นางสาวปัทมา แก้วพระวงศ์

 03                            นางสาวธนภรณ์ อุดมรัตน์

 04                            นางสาวยุวดี ฤทธิสุนทร

 05                            นางสาวกรรณิกา เรืองสุวรรณ

 06                            นางสาวลดาพรรณ โมสิกะ

 07                            นายอภิชัจ พัฒโน

 08                            นางสาวพิศสุดา เทียนเรือง

 09                            นายภานุทัต อิสโม

และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

                     เวลา 09.00 – 11.00 น. (เวลาสอบ 2 ชม.)

                      - ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel (70 คะแนน) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 คณะเภสัชศาสตร์

เวลา 13.30 – 15.30 น. (2 ชม.)

                      - ทดสอบความรู้ด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (30 คะแนน)

ณ ห้องบรรยาย ภ.1105 อาคารสุนาลินีฯ (อาคาร 1) คณะเภสัชศาสตร์

สอบถามโทร. 074-288802

 

ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา