A A A

  ตามประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ๒) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์ แอนด์ เดียร์ การก่อสร้าง (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา