A A A

  ตามประกาศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยเภสัชภัณฑ์ทักษิณ (อาคาร5) คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอพีซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา