A A A

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1  ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 24 ธันวาคม 2562

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 25 ธันวาคม 2562

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 6 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา 

ราคากลาง

ร่างขอบเขตงาน TOR