A A A

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบถาด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,562,200.-  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 2 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 3 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 10 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน