A A A

     ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เนื่องจากกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศแนบท้าย