A A A

       ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส  จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 889,000.- บาท  (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 6 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 7 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 14 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

TOR ร่างขอบเขตงาน