A A A

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องโครมาโทกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ดังต่อไปนี้

     - กำหนดการขอรับเอกสาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 2-14 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 8 มกราคม 2563

     - กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 9 มกราคม 2563

     - ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

     - กำหนดวันตรวจสอบเอกสารการเสนอราคา วันที่ 16 มกราคม 2563

ประกาศเชิญชวน

ประกาศประกวดราคา

TOR

ราคากลาง