A A A

        ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์) ได้ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรายละเอียดเดิมกำหนดข้อมูลไม่ครบถ้วน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้