A A A

        ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องทำตัวอย่างเข้มข้นพร้อมเครื่องทำแห้งแบบถาด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  กำหนดยื่นข้อเสนอทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ 9 มกราคม 2563 ความแจ้งแล้วนั้น

       เนื่องจากไม่การเสนอราคาดังกล่าวไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอยกเลิกจัดการซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศยกเลิก