A A A

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขขลานครินทร์ ได้มีหนังสือเชิญชวนการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการเครื่องเตรียมสารและแยกสารบนแผ่นวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด นั้น

      บัดนี้คณะเภสัชศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ขายแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

      ประกาศผู้ชนะ