A A A

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องตอกยาเม็ดชนิดสากเดียวแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา