A A A

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอเผยแพร่ขอบเขตงานเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ รายการ เครื่องแยกโปรตีนโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบไอโออิเลคทริโฟกัสซิ่ง ครั้งที่ 2 ตามรายละเอียด ดังนี้

        - กำหนดรับคำฟังวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สนใจเสนอคำวิจารณ์ จัดส่งเป็นเอกสารทาง E-mai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        ขอบเขตงาน

        ราคากลาง

       ประกาศเชิญชวน

      ร่างประกาศประกวดราคา