A A A

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการ ชุดถังเลี่ยงปลาม้าลายแบบตั้งโต๊ะ บรรจุ 20 ถัง พร้อมระบบบำบัดน้ำ จำนวน 1 ชุด

             -  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

             - ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2563

 

              ประกาศเชิญชวน/เอกสารประกวดราคา

              ขอบเขตงาน

              ราคากลาง