A A A

          ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2563 กำหนดเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นั้น 

          เนื่องจากในวันดังกล่าว ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

 

 - ยกเลิกประกาศ