A A A

      ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทดสอบการละลายของยาพร้อมเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องวัดการละลายของเม็ดยา 1 เครื่อง และเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ยูวี-วิสสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ แบบลำแสงคู่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4/2564  บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เทคโนโลยี ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา