A A A

            ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา จำนวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 73,800.-บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสชัย แมชชินเนอรี่ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา