A A A

                ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 วงเงินงบประมาณ 840,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด  วงเงินจัดซื้อ 748,893.-บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา