A A A

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้อบลมร้อน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 147,100 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยบริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด เป็นผู้ได้รับการพิจารณาในการเสนอราคาดังนี้  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

    ประกาศผู้ชนะ