A A A

                  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องระเหยแบบสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 ชุด นั้น บัดนี้คณะฯ ได้พิจารณาผู้เสนอราคาแล้ว คือ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา