A A A

 ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 10 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 414,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา