A A A

    ตามที่คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับการหาปริมาณน้ำในสมุนไพร จำนวน 1 ชุด นั้น บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินจัดซื้อแล้วเสร็จ โดยจัดซื้อจาก บริษัท วีเทค อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฎตามประกาศผู้ชนะฯ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

     ประกาศผู้ชนะ