A A A

           ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 284,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) บัดนี้คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อฯ แล้ว ปรากฏว่าได้ผู้ขาย คือ ร้าน เอส.วี.แอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา