A A A

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2-5) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2-5