A A A

     ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยโดยเทคนิคระเหยน้ำหรือตัวทำละลายอินทรัย์ จำนวน 1 ชุด  ความแจ้งแล้วนั้น   ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว คือ บริษัท วิเทค อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,199,994.30 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบสตางค์  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

  ประกาศผู้ชนะ