A A A

       ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องระเหยตัวทำลุะลายขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด  ความแจ้งแล้วนั้น   

       ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ รายการดังกล่าว คือ บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  520,000.- บาท  (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

      ประกาศผู้ชนะ